Author archive for BAJAN Wordpress

 • Tréning komunikačných zručností

  Tréning komunikačných zručností

  Cieľom tréningu je rozvinúť schopnosť manažérov správne riadiť komunikačný tok v organizácii a uplatňovať špecifické zložky interpersonálnej komunikácie, ktorá predstavuje asi 80% manažérskej práce. Tréning komplexne formuje komunikačné zručnosti (spätná väzba, schopnosť aktívne počúvať, zbaviť sa komunikačných bariér, …) Tréning rozvíja vzťahovú stránku komunikácie, ktorá je súčasťou každej komunikácie medzi ľuďmi. Výstupom intenzívnej tréningovej práce je sada praktických komunikačných zručností, ktoré sa môžu účinne využívať pri riadení a vedení ľudí.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • proces komunikácie
  • verbálne a neverbálne aspekty komunikácie
  • aktívne počúvanie a práca s otázkami
  • práca so spätnou väzbou
  • komunikačné bariéry, komunikačné pasce
  • najčastejšie chyby komunikácie
  • vzťahový rámec komunikácie
  • transakčná analýza komunikácie
  • efektívna komunikácia v pracovne symetrických a asymetrických pozíciách
  • vedenie rozhovoru s pracovníkom
  • komunikačné kanály v organizácii – usporiadanie komunikačných kanálov
  • efekt usporiadania komunikačných kanálov
  • vzťah komunikácia – riadenie
  • vzťah komunikácia – motivácia
  • vzťah komunikácia – rozhodovanie
  • vzťah komunikácia – konflikty

   

  Cieľ kurzu:

  Cieľom tréningu je rozvinúť schopnosť manažérov správne riadiť komunikačný tok v organizácii a uplatňovať špecifické zložky interpersonálnej komunikácie, ktorá predstavuje asi 80% manažérskej práce. Tréning komplexne formuje komunikačné zručnosti (spätná väzba, schopnosť aktívne počúvať, zbaviť sa komunikačných bariér, …) Tréning rozvíja vzťahovú stránku komunikácie, ktorá je súčasťou každej komunikácie medzi ľuďmi. Výstupom intenzívnej tréningovej práce je sada praktických komunikačných zručností, ktoré sa môžu účinne využívať pri riadení a vedení ľudí.

 • Krízová komunikácia

  Krízová komunikácia

  „Aj malý problém môže pre firmu znamenať veľké straty.“

   

  • Základom zvládnutej krízovej komunikácie je byť na ňu pripravení.
  • Preto treba jasne a jednoznačne pomenovať citlivé miesta procesov vo firme, potenciálne problémy, ktoré môžu nastať.
  • Treba definovať zodpovednosti, úlohy a kroky, ktoré sa musia podniknúť v momente, keď sa v spoločnosti udeje problematická situácia, alebo sa dostane do vážnej situácie vo vzťahu k svojmu okoliu.
  • Ak krízový moment nastane, prichádza kľúčový moment – správne rozhodnúť o ďalšom postupe.
  • Koho informovať a koho nie.
  • Akou formou situáciu komunikovať a komu zveriť túto citlivú úlohu.
  • Ako manažovať celý proces záujmu verejnosti o danú situáciu.
  • Ako vhodne nastaviť v takomto momente vnútrofiremnú klímu.
  • Ako daný stav komunikovať s relevantnými subjektmi?
  • Možno krízovú situáciu zvládnuť bez toho, aby sa všetko prevalilo na verejnosť

   

 • Nezaradené

  Tréning prezentačných zručností

  Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom podrobný prehľad o procese prípravy prezentácie s dôrazom na konkrétneho klienta. Výsledkom školenia pre účastníkov je predovšetkým kompetencia pre prípravu a realizáciu úspešných prejavov a schopnosť ďalej sa zdokonaľovať. Veľmi kvalitným prínosom aktivity je aj schopnosť vyrovnať sa so stresom, ktorý prezentácia spôsobuje veľkému počtu ľudí počas vystúpení pred publikom.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • Kto sú moji poslucháči?
  • Aký je Váš cieľ prezentácie?
  • Ako urobiť ten najlepší prvý dojem?
  • Metódy presvedčivej komunikácie v kocke
  • Použitie vizualizačných nástrojov
  • Ako fungujú referencie?
  • Sumarizácia a zosilnenie účinku
  • O dojme ešte raz: tentokrát o poslednom
  • Ako vyzvať účastníkov k akcii?
  • Čo odpoviete človeku na otázku, keď netušíte???
  • Nepriateľ v publiku
  • Psychická príprava na prezentáciu

  Cieľ kurzu: Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom podrobný prehľad o procese prípravy prezentácie s dôrazom
  na konkrétneho klienta. Výsledkom školenia pre účastníkov je predovšetkým kompetencia pre prípravu a
  realizáciu úspešných prejavov a schopnosť ďalej sa zdokonaľovať. Veľmi kvalitným prínosom aktivity je aj
  schopnosť vyrovnať sa so stresom, ktorý prezentácia spôsobuje veľkému počtu ľudí počas vystúpení pred
  publikom.

   

  Čo získate: Získate zručnosti nevyhnutné pre prípravu kvalitnej prezentácie. Spoznáte nástroje, ktoré Vám
  uľahčia vystupovanie pred publikom a naučíte sa používať komunikačné techniky, ktoré Vás urobia
  zaujímavými a pútavými prezentátormi, ktorí často dosahujú svoj cieľ.

 • Prezentačné zručnosti

  Prezentácia

  Cieľom tréningu je optimalizácia prezentácie v rôznych
  situáciách.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • profesionálna príprava efektívnej prezentácie
  • zlepšenie schopnosti zaujať poslucháčov a sledovať cieľ prezentácie
  • optimalizácia štruktúry prezentácie
  • efektívnejšie používanie výrazových prostriedkov a argumentácie
  • lepšie využívanie hlasového prejavu a reč tela
  • zvládanie zložitých situácií

  Príprava prezentácie:

  • cieľ prezentácie
  • publikum
  • čo je dôvodom a cieľom prezentácie (informovať, rozvíjať,
  • motivovať, zaujať a pod.)
  • hlavné posolstvo prezentácie
  • miesto, čas a pomôcky k prezentácii
  • zásady prípravy PP prezentácie alebo iných foriem vizualizácie

  Zásady dobrej prezentácie:

  • slová a vety
  • argumentácia a práca s otázkami
  • neverbálny prejav pri prezentácii
  • zapojenie poslucháčov a jeho význam
  • rétorické minimum

  Stratégie pre náročnejšie situácie:

  • zvládanie stresu a trémy
  • nemotivovaní poslucháči
  • prezentácia nepopulárnej témy
  • iné situácie z praxe účastníkov

  Metódy:

  • aktívne učenie – interaktívne postupy
  • výklad lektora
  • praktický nácvik
  • diskusie a analýzy konkrétnych situácií
  • spätná väzba
 • Biznis protokol

  Biznis protokol

  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí.

  Trvanie: 1 deň

  Početr osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu: Biznis protokol, zásady, pojmy Obchodné, pracovné rokovanie – zásady, postupy Spoločenská etiketa v praxi, formality: Poradie osôb podľa obchodného protokolu, vzdanie úcty, vyjdenie v ústrety. Pozdravy. Podanie rúk. Predstavovanie. Telefonický styk, mobil, mail. Vizitky. Prijímanie hostí, rokujúcich (postup, zásady), rokovacia miestnosť, občerstvenie a pod. Dary, výber, podávanie – podľa obchodného protokolu. Pracovný obed, večera – rokovací obed, zásady etikety hostiteľa a hosťa. Spoločenské podujatia v biznis protokole, ich význam pre reprezentáciu spoločnosti, druhy, zásady, organizácia v biznis protokole, pozvánky. Zásady, oblečenie na pracovné a spoločenské stretnutia.


  Cieľ kurzu: 
  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí

 • Mediálny tréning

  Mediálny tréning

  Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 6 osôb v skupine

  Účastník každého kurzu dostane všetky potrebné školiace materiály. 


  Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

   

  Obsah kurzu:

  1. časť – Osobnostná, interná a externá komunikácia

  • Psychologické zákonitosti tvorby povesti spoločnosti v kontexte záujmu médií a v čase krízy
  • Nástroje internej a externej komunikácie
  • Cieľové skupiny komunikácie
  • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
  • Ako si pomôcť v stresoch a konfliktoch
  • Verbálna, neverbálna komunikácia a kamera – úvod

  2. časť – Vzťahy s médiami 1

  • Čo zaujíma médiá a prečo?
  • Dva základné piliere mediálnej komunikácie
  • Zlaté pravidlá pri práci s médiami
  • Informačné šumy a ich minimalizácia
  • Príprava tlač. vyhlásení a tlač. správ
  • Možnosti tlač. agentúr, TV, rozhlasu, tlače
  • Ako na cieľové skupiny cez médiá
  • Právny rámec médií a informácií v SR
  • Nácviky komunikácie IN pred kamerou a následný rozbor

  3. časť – Vzťahy s médiami 2

  • Nástroje komunikácie v problémových situáciách
  • Tvorba pozvánok pre médiá plánovaná a ad hoc
  • Organizovanie brífingu a tlačovej konferencie
  • Ako tvoríme press kit?
  • Monitoring médií
  • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza médií a ako ju využiť

  4. časť – Krízová komunikácia

  • Issue management – rozpoznávanie krízy
  • Zásady krízovej komunikácie a cieľ. skupiny
  • Ako komunikovať s médiami v prípade krízy
  • Tvorba komunikačného plánu pri riadení krízy
  • Čo obsahuje manuál krízovej komunikácie
  • Humánne aspekty krízy
  • Tvorba prípadových štúdií
  • Nácviky a rozbory krízových situácií s kamerou
  • Sumarizácia. Hodnotenie tréningu

  Cieľ kurzu:

  Zdokonaliť komunikáciu s médiami, spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií. Zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí. Byť pripravený na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).

 • Rečnícky prejav

  Rečnícky prejav

  „Vystupovanie na verejnosti.“

  Rečníctvo sa zatiaľ nevyučuje na žiadnej škole. A je to škoda, čo vám potvrdia politici, manažéri, učitelia, farári, ale aj herci, novinári, moderátori. Predstúpiť pred akúkoľvek skupinu ľudí – nech sú to čo aj len priatelia, rodina, známi, je veľký stres. Stres sa znásobuje počtom ľudí v publiku a faktom, že sú to ľudia neznámi. Ak váš prejav navyše má mať úroveň, má publikum nadchnúť, zaujať, presvedčiť, je to mimoriadne náročná úloha.

  No dá sa na ňu pripraviť:

   

   • poznajte svoje publikum
   • dobre si zvoľte tému, aby vás nezaskočila žiadna reakcia publika
   • tému spracujte tak, aby ste jej rozumeli vy aj vaši poslucháči, aby nenudila a aby oslovila
   • pripravte seba na vystúpenie pred publikom – urobte z trémy svojho spojenca, nezabudnite na svoj zovňajšok a základné pravidlá, ktoré treba rešpektovať, keď vás čaká náročný prejav
   • postavte sa nebojácne pred svoje auditórium a zvládnite aj tú jeho časť, ktorá sa k vám postaví odmietavo
   • buďte interaktívny a dynamický typ rečníka
   • zaraďte do svojho repertoáru rečnícke triky
   • buďte pánom situácie
   • vyslúžte si za svoj prejav zaslúžený aplauz

   

 • Rétorika

  Zvládanie stresu a záťažových situácií

  Pripravte sa na spolužitie so siedmou veľmocou

  Dĺžka modulov: 2 dni

  Cieľová skupina: všetky úrovne riadenia

  Čas realizácie: podľa požiadaviek klienta

  Veľkosť skupiny: od 8 do 12 účastníkov

  Priestory: Tréningy realizujeme buď v priestoroch firmy klienta, alebo mimo firmu podľa vzájomnej dohody so zákazníkom

  Metódy výučby: Krátke teoretické vstupy, diskusie, tréningy konkrétnych zručností, osobnostné sebapoznávacie dotazníky, riešenie prípadových štúdií, hranie rolí, riešenie problémov v time

 • Spoločenská etiketa

  Spoločenská etiketa

  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí.

  Trvanie: 1 deň

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  Biznis protokol, zásady, pojmy Obchodné, pracovné rokovanie – zásady, postupy Spoločenská etiketa v praxi, formality: Poradie osôb podľa obchodného protokolu, vzdanie úcty, vyjdenie v ústrety. Pozdravy. Podanie rúk. Predstavovanie. Telefonický styk, mobil, mail. Vizitky. Prijímanie hostí, rokujúcich (postup, zásady), rokovacia miestnosť, občerstvenie a pod. Dary, výber, podávanie – podľa obchodného protokolu. Pracovný obed, večera – rokovací obed, zásady etikety hostiteľa a hosťa. Spoločenské podujatia v biznis protokole, ich význam pre reprezentáciu spoločnosti, druhy, zásady, organizácia v biznis protokole, pozvánky. Zásady, oblečenie na pracovné a spoločenské stretnutia.

   

  Cieľ kurzu:

  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí

 • Stolovanie

  Stolovanie

  Účastník workshopu si prakticky vyskúša rôzne situácie počas stolovania, oboznámi sa s postupom prípravy oslavy od pozvánky cez zasadací poriadok, výber jedál, nápojov, dekoráciu a farebnosť stola až po úlohy hostiteľa a hosťa.

  Trvanie: 1 deň

  Počet osôb: Maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah a cieľ kurzu: Účastník workshopu si prakticky vyskúša rôzne situácie počas stolovania, oboznámi sa s postupom prípravy oslavy od pozvánky cez zasadací poriadok, výber jedál, nápojov, dekoráciu a farebnosť stola až po úlohy hostiteľa a hosťa. Naučí sa neverbálne a verbálne komunikovať a vhodne prezentovať seba, svoju pracovnú a spoločenskú pozíciu cez vhodný výber oblečenia na rôzne spoločenské podujatia a správne používanie príborov, obrúskov, pohárov a ďalších súčastí prestretého stola, ich rozoznávanie. Bude sa vedieť pohybovať v spoločnosti bez známok nervozity, stresu, napätia, pretože si odskúša alebo uvidí veľa rôznych situácií, ktoré pred, počas a po stolovaní môžu vzniknúť.

  Interaktívny workshop jediný svojho druhu v Slovenskej republike.

  Dve lektorky, videá, praktické ukážky a cvičenia, privítanie s aperitívom, asistovaný obed s 5 chodmi, občerstvenie formou routu, rozlúčenie čajom o piatej. Od prvej po poslednú minútu viac ako osem hodín naplnených trénovaním a praktickými ukážkami.