Prezentačné zručnosti

 • Prezentačné zručnosti

  Prezentácia

  Cieľom tréningu je optimalizácia prezentácie v rôznych
  situáciách.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • profesionálna príprava efektívnej prezentácie
  • zlepšenie schopnosti zaujať poslucháčov a sledovať cieľ prezentácie
  • optimalizácia štruktúry prezentácie
  • efektívnejšie používanie výrazových prostriedkov a argumentácie
  • lepšie využívanie hlasového prejavu a reč tela
  • zvládanie zložitých situácií

  Príprava prezentácie:

  • cieľ prezentácie
  • publikum
  • čo je dôvodom a cieľom prezentácie (informovať, rozvíjať,
  • motivovať, zaujať a pod.)
  • hlavné posolstvo prezentácie
  • miesto, čas a pomôcky k prezentácii
  • zásady prípravy PP prezentácie alebo iných foriem vizualizácie

  Zásady dobrej prezentácie:

  • slová a vety
  • argumentácia a práca s otázkami
  • neverbálny prejav pri prezentácii
  • zapojenie poslucháčov a jeho význam
  • rétorické minimum

  Stratégie pre náročnejšie situácie:

  • zvládanie stresu a trémy
  • nemotivovaní poslucháči
  • prezentácia nepopulárnej témy
  • iné situácie z praxe účastníkov

  Metódy:

  • aktívne učenie – interaktívne postupy
  • výklad lektora
  • praktický nácvik
  • diskusie a analýzy konkrétnych situácií
  • spätná väzba
 • Biznis protokol

  Biznis protokol

  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí.

  Trvanie: 1 deň

  Početr osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu: Biznis protokol, zásady, pojmy Obchodné, pracovné rokovanie – zásady, postupy Spoločenská etiketa v praxi, formality: Poradie osôb podľa obchodného protokolu, vzdanie úcty, vyjdenie v ústrety. Pozdravy. Podanie rúk. Predstavovanie. Telefonický styk, mobil, mail. Vizitky. Prijímanie hostí, rokujúcich (postup, zásady), rokovacia miestnosť, občerstvenie a pod. Dary, výber, podávanie – podľa obchodného protokolu. Pracovný obed, večera – rokovací obed, zásady etikety hostiteľa a hosťa. Spoločenské podujatia v biznis protokole, ich význam pre reprezentáciu spoločnosti, druhy, zásady, organizácia v biznis protokole, pozvánky. Zásady, oblečenie na pracovné a spoločenské stretnutia.


  Cieľ kurzu: 
  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí

 • Mediálny tréning

  Mediálny tréning

  Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 6 osôb v skupine

  Účastník každého kurzu dostane všetky potrebné školiace materiály. 


  Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

   

  Obsah kurzu:

  1. časť – Osobnostná, interná a externá komunikácia

  • Psychologické zákonitosti tvorby povesti spoločnosti v kontexte záujmu médií a v čase krízy
  • Nástroje internej a externej komunikácie
  • Cieľové skupiny komunikácie
  • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
  • Ako si pomôcť v stresoch a konfliktoch
  • Verbálna, neverbálna komunikácia a kamera – úvod

  2. časť – Vzťahy s médiami 1

  • Čo zaujíma médiá a prečo?
  • Dva základné piliere mediálnej komunikácie
  • Zlaté pravidlá pri práci s médiami
  • Informačné šumy a ich minimalizácia
  • Príprava tlač. vyhlásení a tlač. správ
  • Možnosti tlač. agentúr, TV, rozhlasu, tlače
  • Ako na cieľové skupiny cez médiá
  • Právny rámec médií a informácií v SR
  • Nácviky komunikácie IN pred kamerou a následný rozbor

  3. časť – Vzťahy s médiami 2

  • Nástroje komunikácie v problémových situáciách
  • Tvorba pozvánok pre médiá plánovaná a ad hoc
  • Organizovanie brífingu a tlačovej konferencie
  • Ako tvoríme press kit?
  • Monitoring médií
  • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza médií a ako ju využiť

  4. časť – Krízová komunikácia

  • Issue management – rozpoznávanie krízy
  • Zásady krízovej komunikácie a cieľ. skupiny
  • Ako komunikovať s médiami v prípade krízy
  • Tvorba komunikačného plánu pri riadení krízy
  • Čo obsahuje manuál krízovej komunikácie
  • Humánne aspekty krízy
  • Tvorba prípadových štúdií
  • Nácviky a rozbory krízových situácií s kamerou
  • Sumarizácia. Hodnotenie tréningu

  Cieľ kurzu:

  Zdokonaliť komunikáciu s médiami, spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií. Zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí. Byť pripravený na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).

 • Rečnícky prejav

  Rečnícky prejav

  „Vystupovanie na verejnosti.“

  Rečníctvo sa zatiaľ nevyučuje na žiadnej škole. A je to škoda, čo vám potvrdia politici, manažéri, učitelia, farári, ale aj herci, novinári, moderátori. Predstúpiť pred akúkoľvek skupinu ľudí – nech sú to čo aj len priatelia, rodina, známi, je veľký stres. Stres sa znásobuje počtom ľudí v publiku a faktom, že sú to ľudia neznámi. Ak váš prejav navyše má mať úroveň, má publikum nadchnúť, zaujať, presvedčiť, je to mimoriadne náročná úloha.

  No dá sa na ňu pripraviť:

   

   • poznajte svoje publikum
   • dobre si zvoľte tému, aby vás nezaskočila žiadna reakcia publika
   • tému spracujte tak, aby ste jej rozumeli vy aj vaši poslucháči, aby nenudila a aby oslovila
   • pripravte seba na vystúpenie pred publikom – urobte z trémy svojho spojenca, nezabudnite na svoj zovňajšok a základné pravidlá, ktoré treba rešpektovať, keď vás čaká náročný prejav
   • postavte sa nebojácne pred svoje auditórium a zvládnite aj tú jeho časť, ktorá sa k vám postaví odmietavo
   • buďte interaktívny a dynamický typ rečníka
   • zaraďte do svojho repertoáru rečnícke triky
   • buďte pánom situácie
   • vyslúžte si za svoj prejav zaslúžený aplauz

   

 • Rétorika

  Zvládanie stresu a záťažových situácií

  Pripravte sa na spolužitie so siedmou veľmocou

  Dĺžka modulov: 2 dni

  Cieľová skupina: všetky úrovne riadenia

  Čas realizácie: podľa požiadaviek klienta

  Veľkosť skupiny: od 8 do 12 účastníkov

  Priestory: Tréningy realizujeme buď v priestoroch firmy klienta, alebo mimo firmu podľa vzájomnej dohody so zákazníkom

  Metódy výučby: Krátke teoretické vstupy, diskusie, tréningy konkrétnych zručností, osobnostné sebapoznávacie dotazníky, riešenie prípadových štúdií, hranie rolí, riešenie problémov v time

 • Spoločenská etiketa

  Spoločenská etiketa

  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí.

  Trvanie: 1 deň

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  Biznis protokol, zásady, pojmy Obchodné, pracovné rokovanie – zásady, postupy Spoločenská etiketa v praxi, formality: Poradie osôb podľa obchodného protokolu, vzdanie úcty, vyjdenie v ústrety. Pozdravy. Podanie rúk. Predstavovanie. Telefonický styk, mobil, mail. Vizitky. Prijímanie hostí, rokujúcich (postup, zásady), rokovacia miestnosť, občerstvenie a pod. Dary, výber, podávanie – podľa obchodného protokolu. Pracovný obed, večera – rokovací obed, zásady etikety hostiteľa a hosťa. Spoločenské podujatia v biznis protokole, ich význam pre reprezentáciu spoločnosti, druhy, zásady, organizácia v biznis protokole, pozvánky. Zásady, oblečenie na pracovné a spoločenské stretnutia.

   

  Cieľ kurzu:

  Po absolvovaní kurzu budú účastníci zvládať základné utility v biznis protokole, ovládať pravidlá spoločenskej etikety pri obchodných rokovaniach doma i v zahraničí

 • Stolovanie

  Stolovanie

  Účastník workshopu si prakticky vyskúša rôzne situácie počas stolovania, oboznámi sa s postupom prípravy oslavy od pozvánky cez zasadací poriadok, výber jedál, nápojov, dekoráciu a farebnosť stola až po úlohy hostiteľa a hosťa.

  Trvanie: 1 deň

  Počet osôb: Maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah a cieľ kurzu: Účastník workshopu si prakticky vyskúša rôzne situácie počas stolovania, oboznámi sa s postupom prípravy oslavy od pozvánky cez zasadací poriadok, výber jedál, nápojov, dekoráciu a farebnosť stola až po úlohy hostiteľa a hosťa. Naučí sa neverbálne a verbálne komunikovať a vhodne prezentovať seba, svoju pracovnú a spoločenskú pozíciu cez vhodný výber oblečenia na rôzne spoločenské podujatia a správne používanie príborov, obrúskov, pohárov a ďalších súčastí prestretého stola, ich rozoznávanie. Bude sa vedieť pohybovať v spoločnosti bez známok nervozity, stresu, napätia, pretože si odskúša alebo uvidí veľa rôznych situácií, ktoré pred, počas a po stolovaní môžu vzniknúť.

  Interaktívny workshop jediný svojho druhu v Slovenskej republike.

  Dve lektorky, videá, praktické ukážky a cvičenia, privítanie s aperitívom, asistovaný obed s 5 chodmi, občerstvenie formou routu, rozlúčenie čajom o piatej. Od prvej po poslednú minútu viac ako osem hodín naplnených trénovaním a praktickými ukážkami.

 • Dress code

  Dress code

  „Imidž je obal, ktorý predáva.“

  Súčasťou firemnej kultúry je určite aj imidž jej zamestnancov, manažérov, vrcholového manažmentu. Všetko sa odvíja od povahy firmy, jej obchodnej činnosti, alebo zamerania inštitúcie či organizácie. Skúsenosť ukazuje, že značná časť vrcholových manažérov si so svojim obliekaním a vystupovaním na verejnosti dokáže poradiť. Čo ale so stredným manažmentom a ostatnými pracovníkmi

  Forma: seminár

  Trvanie kurzu: 6 hodín (1hod/60min)


  Komu je určený: Pracovníkom personálnych útvarov, riadiacim pracovníkom, vrcholovým manažérom

  Na čo sa zameriame: Súčasťou firemnej kultúry je určite aj imidž jej zamestnancov, manažérov, vrcholového manažmentu. Všetko sa odvíja od povahy firmy, jej obchodnej činnosti, alebo zamerania inštitúcie či organizácie. Skúsenosť ukazuje, že značná časť vrcholových manažérov si so svojim obliekaním a vystupovaním na verejnosti dokáže poradiť. Čo ale so stredným manažmentom a ostatnými pracovníkmi.

  • Ako jasne, zrozumiteľne a akceptovateľne definovať pravidlá obliekania a správania sa zamestnancov?
  • Ako ich s týmito pravidlami oboznámiť taktne, pritom však dostatočne dôrazne na to, aby si ich osvojili?

  Čo vám kurz prinesie:

  •  imidžové poradenstvo zohľadňujúce profesiu, postavenie vo firemnej hierarchii i osobnosť jednotlivca
  •  sumár najdôležitejších zásad
  •  spoločenská etiketa v praxi
  •  pravidlá stolovania, zásady správania sa na raute a recepcii a iné užitočné rady
 • Asertivita v praxi

  Ponuka školení

  Vo všetkých prípadoch vychádzame z individuálnych potrieb inštitúcie či podnikateľského subjektu, jeho zamerania a stanovených cieľov.


  V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

  details@details-eu.sk

 • Diplomatický protokol

  Diplomatický protokol

  Kurz je vhodný pre zamestnancov organizačných útvarov orgánov štátnej správy a samosprávy a zamestnancov verejnej správy.

  Trvanie: 1 deň

  Početr osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Kurz je vhodný pre zamestnancov organizačných útvarov orgánov štátnej správy a samosprávy a zamestnancov verejnej správy.

  Obsah kurzu:

  • objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej praxe
  • získať základné informácie, rady a tipy ako profesionálne vystupovať a komunikovať s využitím prvkov štátneho a diplomatického protokolu,
  • získať informácie z oblasti etikety potrebné na profesionálne zvládanie pracovného a spoločenského kontaktu na všetkých nevyhnutných úrovniach
  • Terminológia diplomatického protokolu.
  • História diplomacie, diplomacia a diplomatická služba
  • Diplomatické misie – ich zriadenie a poslanie. Informatívne, v rozsahu potrebnom pre pracovníkov štátnej správy, ktorí rokujú v zahraničí
  • Rokovanie, prijímanie návštev, usadenie, pohostenie, dary, podpis dohody.
  • Prednosti podľa diplomatického protokolu, zasadací poriadok, vlajky
  • Formality spoločenskej etikety
  • Prednosti podľa spoločenskej etikety, pozdrav, podanie ruky, predstavovanie, oslovovanie, vizitky, pozvánky
  • Spoločenská etiketa, spoločenské podujatia
  • Pracovný obed, recepcia, raut, koktail, čaša vína
  • Spoločenské obliekanie na pracovné a spoločenské stretnutia
  • Diskusia a praktické ukážky