Mediácia

 • Mediácia

  Mediácia

  „Aj keď si nemôžeme vybrať čo sa nám stane, môžeme si vybrať, ako na to zareagujeme.“

  Mediácia je dobrovoľný, neformálny a dôverný spôsob riešenia vašich
  sporov. Od súdneho konania ho odlišuje hlavne možnosť sporiacich sa strán aktívne sa podieľať na hľadaní riešenia vášho sporu, za pomoci nestrannej kvalifikovanej osoby profesionálneho mediátora. Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola mediácia zakotvená ZÁKONOM Č. 420/2004 Z. Z. O MEDIÁCII A O DOPLNENÍ NIEKTORÝCHZÁKONOV, podľa ktorého sa mediáciou rozumie mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových, pracovnoprávnych vzťahov, ale aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov. Mediáciou však možno riešiť aj spory, či konflikty, ktoré nemajú základ v zmluvnom alebo právnom vzťahu, ako napríklad konflikty
  medzi priateľmi, medzi rodinnými príslušníkmi, partnerské konflikty a pod.
  Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán o riešení ich sporu, ktorú účastníci mediácie akceptujú. Za splnenia zákonných požiadaviek môže mať aj formu exekučného titulu. Výsledkom úspešnej mediácie je často aj nastolenie dobrých vzťahov a úspešnej komunikácie medzi stranami do budúcna. Cieľom mediácie je nájsť riešenie akceptovateľné pre obe strany, pričom sa prihliada na záujmy oboch strán.
  Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, ktorými
  sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.