Sebariadenie

Sebariadenie
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

„Self manažment“ je súbor procesov a nástrojov riadenia vlastných vnútorných zdrojov, ktorý Vám umožní dosahovať Vaše ciele. Súvisí najmä s nastavením cieľov, rozhodovaním, plánovaním, seba-vyhodnocovaním a sebarozvojom. V priebehu 2 dní (modulov) sa naučíte ako efektívne plánovať svoj čas a zdroje, ako sledovať a kontrolovať dosahovanie svojich cieľov a aktívne pracovať so svojou psychickou energiou. Osvojíte si prístupy asertívneho správania a rozhodovania, ktoré bude znásobovať silu Vašich rozhodnutí.

Trvanie: 2 dni
Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


Modul 1:


Plánovanie času – time manažment

 • efektívna organizácia času
 • stanovovanie cieľov
 • krivka výkonnosti, krivka koncentrácie, biorytmus
 • diagram príčin a následkov
 • zlodeji času a ich eliminácia
 • proaktivita a reaktivita

Sebariadenie – stres manažment

 • životné hodnoty a ciele
 • sebapoznávanie – kariérne ciele a riadenie svojej kariéry
 • zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie
 • aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
 • čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
 • identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky
 • spúšťače stresu
 • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
 • krátke relaxačné techniky
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, autodiagnostika, riadená diskusia, nácvik krátkych
 • relaxačných a aktivačných techník

Modul 2:


Asertivita v správaní a rozhodovaní

 • čo je to asertivita, agresivita a submisivita
 • asertívne práva a techniky
 • riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/
 • správania
 • porovnanie asertívneho a neasertívneho správania, ich výhody a
 • nevýhody
 • druhy konfliktov a ich riešenia
 • rozvoj schopnosti povedať „nie“, „požiadať o láskavosť“,prijať pochvalu a kritiku
 • nácvik zvládania emocionálne vypätých situácií prostredníctvom asertívnych techník
 • modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií
 • plány ďalšieho osobného rozvoja